Parelduiker zijn uitstekende zwemmers

Parelduiker zijn ook goede vliegers, Maar het gebrekkige voortbeweging op het land komen ze moeilijk vooruit. In het water zijn goede zwemmers. De Latijnse naam is is GAVIA ARCTICA. De  vogel heeft een lengte van 58- 73 cm.

Een van de Parelduiker is er eens waar genomen dat hij over een afstand van meer dan 400 meter onder water zwom voordat hij weer boven kwam om te ademen. Hij is dus een goede zwemmer. Op het land beweegt hij zich onbeholpen voort. Parelduikers komen trouwens maar zelden op het land.

Het nest parelduiker

parelduiker vogels soortDe parelduiker komt alleen om een nest te maken en hun eieren uit te broeden. Het nest is dan enkele meters van de oever van een groot meer verwijderd. De dichtstbijzijnde broedplaats is in Schotland, waar ze overigens vrij schaars zijn. Voorts broeden ze in Scandinavië en Rusland. de parelduiker laten tijdens het broedseizoen een diep, blaffend ‘kwouw’ horen. Vóór de paarvorming jagen mannetje en vrouwtje elkaar achterna over het water. Het vrouwtje duikelt soms kopje als ze zich door het mannetje achterna laat zwemmen.

NEST

Het is geen echt nest, de eieren worden op de grond of op war warerplanren gelegd. Legtijd mei-juni en leggen dan 2 eieren die  worden 28 dagen bebroed. Dejongen worden door beide ouders verzorgd. Verlaten het nest kort na het uitkomen het nest. ze kunnen vliegen na 9 weken.

Ze lijken ook op een…

Ze lijken oppervlakkig wel wat op aalscholvers, maar aan hun manier van zwemmen kunnen ze worden gedetermineerd als een duiker houdt zijn kop recht vooruit, in plaats van hem onder een hoek van 45° omhoog te steken, zoals aalscholvers.

Wintergasten of zomergasten

Het zijn hier schaarse wintergasten aan de kust. Ze zijn in winterkleed moeilijk te onderscheiden van de roodkeelduikers. Schaarse doortrekker en wintergast van half oktober tot in mei die langs de kust en in het binnenland komen. Trekvogel; de parelduiker overwintert hoofdzakelijk op kustzeeën juist ten zuiden van het broedgebied.

Veldenmerken van de parelduiker

parelduiker-Gavia arcticaDe parelduiker is donkerder en heeft een grotere en rechte snavel, terwijl die van de roodkeelduiker iets opgewipt is. In de vlucht, die snel en rechtlijnig is. ‘In de s zomers zwarte keel en gestreepte hals; ’s winters wit. In de s winters van roodkeelduiker te onderscheiden door rechte, zwaardere snavel en donkere rug geslachten gelijk. Het winterkleed van de parelduiker is van boven donkergrij s en heeft een witte onderkant.

VOEDSEL

De parelduiker voedt zich merforel, baars, voom, haring, spiering krab, sreurgamaal, mossels.

Zeekust

Het getij is een belangrijke levensvoorwaarde voor kustvogels. Daar  waar de vloed regelmatig een nieuwe voorraad voedsel uit de onuitputtelijke zee aanvoert. Steenlopers zoeken insekten in aangespoeld zeewier. Maar meeuwen zijn aaseters en strandjutters. De sterns vangen visjes dicht onder het wateroppervlak en eidereenden eten mossels van de zeebodem. Ook hier worden vele vogels bedreigd door vervuiling. Zoals  door olie en plastic in het zeewater. Maar eveneens door de overbevissing van de Noordzee en de schelpdiervisserij op de Waddenzee.

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen of de platenwormen, die hebben een platte lichaam. Die leven in het water of in de bodem zoals de zuigworm en of als parasiet. Eveneens zijn er ook rondeworm en mijnworm.
Van sponsen tot kwallen  zijn waterdieren zonder hersens. En ze worden beschouwd als de primitiefste van alle meercellige dieren. Het lichaam is niets anders dan een verzameling cellen. Zonder hersens en toch zijn deze wezens in staat allerlei activiteiten te ontplooien.
De zoogdieren zijn van de  gewervelde dieren die onze aarde voor komen en is de grootste groep. Die zich aan de meest uiteenlopende milieu-omstandighedenheeft weten aan te passen.
De eencelligen dieren zijn minuscule diertjes, die zelfs in staat zijn zichzelf voort te planten. Is in één woord fascinerend. En toch vindt hun gehele levensproces plaats binnenin één enkele cel.

Op webjvm dieren informatie heeft ook een  dierenkaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn. Die zijn verdeeld in stam en klasse maar in orde en familie. En ook het soort dier en eveneens de Latijnse namen in een overzicht van dieren. Die op website van webjvm voor komen en worden behandeld per web pagina. Als je bijvoorbeeld zoekt over vogelbekdieren is op genomen onder de zoogdieren.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succes vol over dieren informatie? Wil je ook een succes vol werkstuk maken?  Hier op de website vind je allerlei informatie over zoogdieren voor je werkstuk te maken plus tips om te helpen.

Advertenties

Dodaars fuut heet ook wel kleine duiker

Dodaars is de kleinste fuut van Europa. Maar ook bekend onder de naam kleine duiker. De dodaars is een kleine plompe futen soort. Maar die enigszins op een eend lijkt.

 

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: Futen
Soort: Tachybaprus ruficollis
Geslacht: Dodaars

Eigenschappen  en Kenmerken

 • Broedtijd is van 20 tot 23 dagen
 • Aantal eieren  4 tot 6 stuks
 • Gewicht van het ei  is 14 tot 16 g
 • Lengte  van de vogel 21 tot 27 cm
 • Volwassen gewicht 135 tot 275 g
 • Vleugelwijdte : 40 tot 42 cm
 • Verspreiding is Europa, Afrika, Madagaskar, Azië, Indonesië, Nieuw-Guinea
 • Milieu is plassen en  kolken en rivieren

 

De Dodaars

dodaars Tachybaprus ruficollisOok bekend onder de naam kleine duiker. Is deze dodaars is over geheel Europa verspreid. In het zomerseizoen is hij echter moeilijk te ontdekken. Alleen in de winter zien we hem op de meren en grote vijvers rondzwemmen. Is de kleinste van de bij ons broedende futen. Hij is beschermd maar nog wel te vinden in kleine meren en sloten. ’s Winters zwemt hij veel in brak water van het Deltagebied. ’s Zomers is het mannetje gemakkelijk te herkennen aan de lichte snavelbasis. De kop is van boven donkerbruin en de wangen en keel zijn kastanjebruin. ’s Winters zijn dodaarzen veel lichter van kleur ze hebben dan een witte keel en lichtbruine hals

De liefde

De balts van de dodaars bestaat voor namelijk uit een vreemd  liefdeslied. Of beter gezegd een liefdes duet want mannetje en wijfje liggen tegenover elkaar in het water. En beide laten een hoge trillende of hinnikende zang horen. Soms biedt het mannetje zijn eega een symbolische gift aan het vrouwtje. die bestaande uit planten. De dodaars, ook wel hagelzakje genoemd.

De trek

De meeste dodaars die in de koude maanden onze meren bezoeken. Komen uit Noord-Europa maar dit zijn dus trekvogels. Die in het voorjaar weer noordwaarts vertrekken. De ornithologen weten niet precies hoe deze vogels reizen. Want de vogels vliegen alleen ’s nachts. Evenals de andere futen zijn dodaarzen tamelijk zwakke vliegers. Maar duiken en zwemmen kunnen ze uitstekend.

Voedsel

Het menu van deze kleine duiker bestaat uit insecten en weekdieren maar ook schaaldieren. De dodaars voedt zich met visjes. Vooral stekelbaarsjes en kreeftachtigen en ook  libelle larven en waterkevers maar ook zoet water weekdieren.

Bij gevaar

Het is een schuwe vogel, die bij het minste gevaar onder water duikt. Hij kan twintig seconden onder water blijven en schiet dan als een pijl vooruit. Vooral zijn verenkleed glinsterend van de luchtbelletjes in het water. Een bedreigde dodaars zal nooit opvliegen. Maar hij heeft maar één gedachte duiken! Een flink eind verder komt hij voorzichtig weer boven water. Alleen met zijn kop en altijd goed verborgen tussen een groepje rietplanten. Op het land bewegen ze zich maar met moeite voort ze komen daar dan ook zo weinig mogelijk. De jongen, die al direct kunnen zwemmen klimmen bij alarm op de rug van de ouders.

De niet trekken dodaars

De dodaars die niet trekken en dus het zomerseizoen bij ons door brengen. Die kiezen in het voorjaar een territorium uit. Dat zij fel verdedigen tegen soort genoten.

Nest en jongen

Hier bouwt het koppel een nest op een bosje planten of tussen de takken van een wilg. Zo vlak langs het water. Hun nest maken dodaarzen evenals futen van natte en rottende waterplanten. Als ze worden opgeschrikt dekken ze hun eieren toe door met de snavel wat nestmateriaal eroverheen te spreiden. Het mannetje zorgt voor de opgroeiende jongen. Terwijl het wijfje opnieuw gaat broeden. Dit is de enige Europese dodaars die regelmatig twee nesten per jaar produceert. Het wijfje legt 2 tot 10 eieren op een drijvende pol in ondiep water of tussen waterplanten. Het legsel wordt door beide oudervogels gedurende CA. 24 dagen bebroed. De jongen worden door beide ouders verzorgd en kunnen direct na het uitkomen zwemmen.

Verenkleed

Een dodaars in winterkleed die ziet er heel wat minder kleurig uit dan inde zomer. In de winters heeft hij een grijs bruin met wit verenkleed. Maar in het broedseizoen zijn keel en hals bruinrood. Veldkenmerken zijn lichtgekleurde snavelbasis in de zomer en ook een donkerbruine rug.  De roodbruine hals en wangen in de winters zijn ze lichter. Het vrouwtje is minder fel gekleurd dan het mannetje.

ZOETWATERMILIEUS waar de dodaars leven

MEREN
dodaars gebied merenDe meren hebben de mogelijkheid geschapen dat binnen de continenten een aantal in het water levende soorten tot ontwikkeling konden komen. In hun onmiddellijke omgeving komen ook een hele reeks vogels voor die elders niet zouden kunnen leven. Sommige grote meren hebben hun specifieke fauna. Men vindt er tevens de gedifferentieerde niveaus die ook in de zee bestaan. Zoals de pelagisch milieu en dieptemilieu Maar ook de kuststroken. Het zoet water plankton dient als voedingsbodem voor een intensief larven leven.

 

HOLARCTISCH GEBIED

dodaars continentDeze uitgestrekte zone omvat Noord-Amerika maar ook Europa met het Middellandse zeebekken en een gedeelte van Noord-Afrika.  Zoals mede geheel gematigd Azië gebied en inclusief het noorden van China en Japan. Die volgens dus in een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt. De noordelijke grens wordt gevormd door de toendra gordel die langs de noordpoolcirkel loopt.  Vooral namelijk het eerste vegetatiegebied direct beneden de pool.

Waterrijk Nederland vormt een ideaal gebied voor watervogels. Zowel broedvogels als door trekkers  vogels maar ook wintergasten. Zo behoort het IJsselmeer bijvoorbeeld tot de belangrijkste overwinteringsplaatsen van de kleine zwaan. Die vogels komen helemaal vanuit de Siberische kustgebieden. Zeer strenge winters dwingen vele vogels verder naar het zuiden te trekken. De achterblijvers hebben het zwaar en vele komen om door gebrek aan voedsel.

Zwarthalsfuut zijn watervogels

zwarthalsfuut

Zwarthalsfuut deze soort nestelt in grote groepen bij in een nestelgebied. En voor de rest halen aan hoe de zwarthalsfuut zijn nest bouw. Maar ook over de jongen hoe die groot worden. En eveneens bijvoorbeeld in wel werelddeel het vogel wordt aangetroffen en waar het dier winter door brengt. Hoe lang is de broedtijd en wel kleur heeft de eieren. En voor de rest wat eten de vogel en ook de kenmerken.

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: Futen
Soort: Podicepa nigricollis
Geslacht: zwarthalsfuut

Eigenschappen  en Kenmerken

 • Broedtijd  20 tot 23 dagen
 • Afmetingen is van 43 x 30 mm
 • Lengte is 30 cm
 • Aantal eieren 4 tot 6 stuks
 • Volwassen gewicht 350 g
 • Vleugelwijdte is 55 cm

Het nest van de zwarthalsfuut

Futen komen in het grootste gedeelte van de wereld voor. Maar behalve in de pool gebieden. Opvallend is dat deze vogels een dichter veren pak hebben dan andere vogels. Sommige futen nestelen in grote afzondering en verdedigen hun nestelgebied tegen alle mogelijke indringers. De zwarthalsfuut daarentegen nestelt in grote groepen bijeen.

De eieren in het nest

zwarthalsfuutOnder gunstige omstandigheden komen soms wel tien tallen futen paren bij een om  dus grote kolonies te vormen. Het nest bestaat meestal uit een grote hoop drijvende water planten. De eieren worden daar in gelegd en veranderen langzaam van kleur. Terwijl naar mate de broed tijd vordert verandert de kleur van de eieren. Omdat ze voortdurend in aanraking zijn met de in rottende staat verkerende planten en bladeren. De eieren zijn wit in het begin en nemen langzaam een bruine maar ook een  roodachtige kleur aan.

De jongen vogels

De jongen hebben de gewoonte om zich te verbergen tussen de rug veren van de ouders. Die de jongen zo tijdens de eerste dagen van hun leven op het water mee nemen. Ze voeden de jongen met insecten.

Het voedsel

De volwassen dieren eten verder schaal en weekdieren. Maar in de winter bestaat hun voedsel hoofd zakelijk uit kleine visjes.Die dus in scholen voor komen de visjes. Die ze met opvallende handigheid uit het water opduiken.

In Europa komt deze soort tijdens de winter niet veelvuldig voor. Maar meestal worden ze in het midden of het zuiden van dit werelddeel aangetroffen. De in Noord-Amerika voor komen de soorten trekken naar Brits Colombia. Die vooral  verspreiden zich over het noorden van Zuid-Amerika om daar de winter door te brengen.

Moerassen waar zwarthalsfuut voor komt

zwarthalsfuut continentMoerassen of poelen zijn overgangsmilieus die tegelijk aquatlele en aard milieus zijn. De met water door drenkte bodem bevordert er de groei van een flora van zeer bijzondere aard. Er bestaan op onze aarde nog grote moerasgebieden zoals de bekende Everglades in Florida. Of de Sundarbans in de delta van de Ganges. De moeilijke toegang tot moerassen bevordert er het overleven van een fauna met bijzonder veel soorten dieren.

HOLARCTISCH GEBIED

zwarthalsfuut leefgebiedDeze uitgestrekte zone omvat Noord-Amerika en Europa met het Middellandse zeebekken en een gedeelte van Noord-Afrika. Als mede geheel gematigd Azië maar ook inclusief het noorden van China en Japan. Volgens een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt. De noordelijke grens wordt gevormd door de toen dragordel die langs de noordpoolcirkel loopt. Namelijk het
eerste vegetatiegebied direct beneden de pool.

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen of de platenwormen, die hebben een platte lichaam. Die leven in het water of in de bodem zoals de zuigworm en of als parasiet. Eveneens zijn er ook rondeworm en mijnworm.
Van sponsen tot kwallen  zijn waterdieren zonder hersens. En ze worden beschouwd als de primitiefste van alle meercellige dieren. Het lichaam is niets anders dan een verzameling cellen. Zonder hersens en toch zijn deze wezens in staat allerlei activiteiten te ontplooien.
De zoogdieren zijn van de  gewervelde dieren die onze aarde voor komen en is de grootste groep. Die zich aan de meest uiteenlopende milieu-omstandighedenheeft weten aan te passen.
De eencelligen dieren zijn minuscule diertjes, die zelfs in staat zijn zichzelf voort te planten. Is in één woord fascinerend. En toch vindt hun gehele levensproces plaats binnenin één enkele cel.

Op webjvm dieren informatie heeft ook een  dierenkaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn. Die zijn verdeeld in stam en klasse maar in orde en familie. En ook het soort dier en eveneens de Latijnse namen in een overzicht van dieren. Die op website van webjvm voor komen en worden behandeld per web pagina. Als je bijvoorbeeld zoekt over vogelbekdieren is op genomen onder de zoogdieren.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succes vol over dieren informatie? Wil je ook een succes vol werkstuk maken?  Hier op de website vind je allerlei informatie over zoogdieren voor je werkstuk te maken plus tips om te helpen.

Roodborstduiker bewoners van zoetwaterplassen

roodborstduiker Podiceps griseigena

Roodborstduiker is een klagend gezang. De roodborstduiker iets kleiner dan de kuifduiker. Herkent men aan zijn rossige befje en zijn grijze wangen. Zijn silhouet is wat zwaarder als zijn hals is  dikker. In Europa vinden we de roodborstduiker alleen in de laagvlakten. Nooit hoger dan 400 meter. Op sommige plaatsen is hij talrijker dan zijn grote neef bijvoorbeeld in Lausitz. Terwijl de kuifduiker grote en vrije watervlakten nodig heeft.

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: futen
Soort: Podiceps griseigena
Geslacht: Roodborstduiker

Eigenschappen  en Kenmerken

 • Broedtijd  is  22 tot 23 dagen
 • Aantal eieren zijn 4 of 5
 • Volwassen lengte 42 cm
 • Duikduur  30 sec onder water
 • Volwassen gewicht 700 g
 • tot meer dan 1 minuut onder water
 • Afmetingen  vogel 50 x 34 mm
 • Vleugelwijdte van de is 70 cm
 • Bereikte diepte onder water  Max.  10 m

Het bouwen van een nest

roodborstduiker zijn bewoners van zoetwaterplassenMaar stelt de roodborstduiker  voelt zich tevreden met vennen.  Maar goed gevuld met allerlei moeras planten langs de oppervlakte maar ook  langs de oever. Deze vennen kunnen zo wel in  het open veld als in een bos liggen. Het nest bevindt zich vaak naast dat van de meerkoe. De wilde eend of in de buurt van een kolonie kokmeeuwen. De roodborstduiker houdt van grote vennen van minstens twee hectare. De bouw van het nest duurt vier tot acht dagen. Het is een drijvend bosje water planten dat slechts 7 tot 10 cm boven de oppervlakte uitsteekt. En is het nest gemiddeld 40 cm breed is. Het is aan de vaste water planten bevestigd  de lisdodden en de schaafstro.

Mannetje en wijfje lossen elkaar af bij het broeden. De eerste dagen zitten de jongen op de rug van de ouders. Daar na leren ze zwemmen en acht of tien weken later worden ze zelfstandig. De roodborstduiker is dag en nacht actief.

Het voedsel van de Roodborstduiker

Meestal duikt roodborstduikerhij om wat voedsel te bemachtigen. Dit bestaat ’s zomers uit insecten en weekdieren maar ook  schaaldieren en amfibieën. daar door slechts weinig vissen eet. Maar in de winters is dit anders dan komt de rood borst duiker langs de oever leven. En voedt hij zicht met grondels. Zo als stekelbaarsjes van hoogstens 15 cm lang maar ook  garnalen.

STIL STAANDE WATEREN leefgebied.

roodborstduiker leefgebiedHet oppervlakte water van plassen maar die ook van vijvers. Maar ook van andere water partijen onder gaat sterke temperatuur wisselingen. Daar door geen leidt tot de groei van een overvloedige en zeer verscheiden flora. Bosjes grasachtige vegetaties zo als drijvende waterplanten als bedekking. Die vormen perfecte schuilplaatsen voor een groot aan tal insecten. Maar ook vooral kikvorsachtige en vogels. Jammer genoeg wordt het bestaan van deze zo geschikte natuurlijke milieus. Bovendien meer en meer door droog leggingswerken bedreigd.

HOLARCTISCH continenten  gebied

roodborstduiker continentDeze uit gestrekte zone omvat Noord-Amerika maar ook  Europa met het Middellandse zeebekken. En een gedeelte van Rusland. Als volgens een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt. De noordelijke grens wordt gevormd door de toen drafgordel die langs de noordpool cirkel loopt. Die bovendien namelijk het eerste vegetatie gebied direct beneden de pool. Deze kunnen zich gemakkelijk over aan zienlijke afstanden verplaatsen. En op dezelfde manier zo nieuwe gebieden koloniseren naar mate zich in hun woon gebied. Als gevolg van even wicht veranderingen voor doen. Vooral de vogels kunnen gemakkelijk migreren en zich in voor hen nieuwe gebieden vestigen.

ORDE PODICIPEDIFORMES

Familie van de Podicipedidae of wel Futen. De watervogel soorten  van deze watervogels met hun satijnachtige veren komen over de hele wereld voor. Sommige soorten hebben een zeer groot verspreidingsgebied.

De watervogel

roodborstduiker verenDe meeste watervogels hebben meestal zwemvliezen en de poten staan ver naar achteren. Om zo snel door het water te zwemmen maar ook onder het water te duiken en zwemmen. Op het land of aan de waterkant ziet de loop er onhandig uit. Het hele lichaam waggelen als ze lopen aan de kant van het water. Ze zijn volkomen aangepast aan een leven bij het water maar ook op het water. En ze worden maar zelden ergens anders waar genomen de watervogels.

De watervogel is een trekkende vogelsoort die zijn afhankelijk graslanden en van draslanden. Maar ze broeden allemaal in langs de kant van zoet water.  Waar ze gewoonlijk een nest maken van drijvende en rottende planten resten. Andere soorten eten op de bodem levende weekdieren zijn kleiner en gedrongen en bezitten korte en stompe snavels. De jongen hebben een gestreepte kop en nek.

Watervogel herkennen

Succes bij watervogels is het identificeren van vogels is niet alleen een kwestie van voort duren de opmerkzaamheid. Maar ook van een bepaalde techniekdie gemakkelijk aan geleerd kan worden. De belangrijkste punten waar op gelet moet worden zijn de grootte vorm van de snavel. En ook  de lengte van de poten van de vogel. Maar ook het algemene kleur van het verenkleed. Het meeste opmerkelijke is in bijzondere veld kenmerken en ook gedrag daar in. En ook het geluid zoals de zang en speciale roep je waar en wanneer de vogel gezien werd. Veel vogels
komen slechts in één speciale biotoop voor.

Familie

Ook zijn de familietrekken van de vogels herkennen. Zo als de vogel te identificeren om te  proberen na te gaan tot welke familie de vogel behoort . De vogel families vormen een natuurlijke eenheid van nauw verwante soorten met een aantal gemeen schappelijke kenmerken. Op die manier als bij de Futen zijn echte watervogel. Die slecht vliegen en lopen maar uitstekend kunnen zwemmen en duiken. Ze hebben puntige snavels de poten hebben geen zwemvliezen. maar lobben om elke teen. Alle soorten bouwen grote drijvende nesten.

Vliegbeeld

roodborstduiker vliegbeeldOm vogels te leren kennen is het daarom nuttig ook de voornaamste kenmerkente wete n die in de vlucht te zien zijn. Meestal spreekt men van het vliegbeeld alsmen de totaal indruk van de vliegende vogel bedoelt. Hieronder valt dus de bouw va n de vogel. Is hij bijvoorbeeld heel klein en dik als kenmerk. Of is de vogel groot en plomp in de lucht. Heeft de vogel lange smalle of lange brede vleugels.

Of ook korte afgeronde vleugels? Heeft hij een lange hals of valt de kop nauwelijks op in de vlucht is te zien. Is de snavel opvallend lang of dik? Ook de vorm van de staart kan het vliegbeeld zó karakteristiek maken dat de determinatie weinig moeilijkheden oplevert. Zoals bijvoorbeeld de diep gevorkte staart van de vogel de gevorkte staart van de wouwen. Of de verlengde middelste staartpennen van de jagers. Behalve door de bouw wordt het vliegbeeld vaak bepaald door een contrasterend patroon van het verenkleed.

Veren kleed van de roodborstduiker

De roodborstduiker in winterkleed heeft van dichtbij gezien wit gespikkelde bovendelen en een opvallende witte keel. roodborstduiker in winterkleed winterdag. Op een sombere dag kunnen de bovendelen erg donker lijken. Roodborst duiker in winterkleed is aan onderzijde van de vleugels zijn witte onder vleugels. De rode keelvlek van de roodborstduiker is alleen te zien in het prachtkleed dat de vogel tussen maart en september draagt.

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen of de platenwormen, die hebben een platte lichaam. Die leven in het water of in de bodem zoals de zuigworm en of als parasiet. Eveneens zijn er ook rondeworm en mijnworm.
Van sponsen tot kwallen  zijn waterdieren zonder hersens. En ze worden beschouwd als de primitiefste van alle meercellige dieren. Het lichaam is niets anders dan een verzameling cellen. Zonder hersens en toch zijn deze wezens in staat allerlei activiteiten te ontplooien.
De zoogdieren zijn van de  gewervelde dieren die onze aarde voor komen en is de grootste groep. Die zich aan de meest uiteenlopende milieu-omstandighedenheeft weten aan te passen.
De eencelligen dieren zijn minuscule diertjes, die zelfs in staat zijn zichzelf voort te planten. Is in één woord fascinerend. En toch vindt hun gehele levensproces plaats binnenin één enkele cel.

Op webjvm dieren informatie heeft ook een  dierenkaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn. Die zijn verdeeld in stam en klasse maar in orde en familie. En ook het soort dier en eveneens de Latijnse namen in een overzicht van dieren. Die op website van webjvm voor komen en worden behandeld per web pagina. Als je bijvoorbeeld zoekt over vogelbekdieren is op genomen onder de zoogdieren.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succes vol over dieren informatie? Wil je ook een succes vol werkstuk maken?  Hier op de website vind je allerlei informatie over zoogdieren voor je werkstuk te maken plus tips om te helpen.

Rotsspringer

Rotsspringer is een beweeglijke kleine pinguïn

Eigenschappen Kenmerken

 • Broedtijd is 5 weken
 • Aantal eieren is 1
 • Volwassen lengte 60 cm
 • Vleugel lengte is 16 tot 18 cm
 • Gewicht van de pinguïn is 2 tot 5 kg

Taxonomische indeling

Stam Gewervelden
Klasse Vogels
Orde Pinguïns
Familie Pinguïns
Geslacht Eudyptes crestatus
Soort Rotsspringer

De soorten pinguïns

rotsspringer pinguin vogels soortDe rotsspringer en de  geelkuifpinguin is een van de kleinste pinguïn soorten. Hij leeft in de koude streken van de zuidelijke zeeën. Maar zijn geografisch woon gebied omvat ook de uiterste punten van Afrika en Zuid-Amerika.  Maar hoe oud kan een rotsspringer pinguïn worden. Waarschijnlijke in het wild 15 jaar oud worden. Maar in gevangenschap kan de pinguïn zo 30 jaar oud worden.

Het loopje van de rotsspringer

Zijn naam dankt hij aan zijn vreemde manier van lopen. Hij springt namelijk met twee poten tegelijk voor uit. Niets is komischer dan zo’n troepje pinguïns een partij zak lopen te zien uit voeren. Terwijl hij met een doodernstige snuit het water in duik. Ook probeert deze rotsspringer wel eens enkele stappen te doen. Hij tilt dan zijn poot zeer hoog op en dreigt op elk moment zijn even wicht te verliezen.

De pinguïns herkennen

Bij de rotsspringer zijn mannetje en wijfje precies gelijk. We kunnen alleen het geslacht herkennen aan de lengte van de snavel. Maar dit verschil blijft toch altijd betrekkelijk. De rotsspringer heeft zijn naam vooral te danken aan dat die rots naar rots springt. Maar het meeste opmerkelijke is om op klippen maar ook klimmen. Maar de pinguïn is vooral opvliegende maar ook luidruchtige daar door  durven andere pinguïns niet te storen.

Voedsel

De rotsspringer is een echte pinguïn en brengt dan ook het grootste deel van zijn leven in volle zee door. Hij verblijft in de sub antarctische zeeën en leeft hier van kleine visjes. Hij duikt handig en achter volgt zijn slachtoffers onder water. Altijd met het zelf de succes. Maar wat eten pinguïns zo al. De rotsspringer eten vooral krill maar soms vis en ook pijlinktvis.

Broeden

Het broeden begin in november. In het begin van het nestel seizoen arriveren de mannetjes. Vóór de wijfjes in het broed gebied. En maken zij de nesten klaar.  Maar dit zijn eenvoudige kuiltjes in de bodem. Om geven door enkele keistenen op de bodem. Terwijl ze 2 eieren leggen. Maar het meeste opmerkelijke is dat het een ei kleiner is dan het tweede ei. Het uit broeden van het ei is 33 dagen. Vooral de eerste dagen blijven beide pinguïns bij het ei.

Na tien dagen gaat het mannetje dus naar zee om voedsel te zoeken. Het zelfde  doet het vrouwtje na tien dagen naar zee gaan om voedsel te zoeken. Terwijl het mannetje bij het ei blijft tot dat het ei kuiken is geboren. Maar houdt het zo 25 dagen vol. Dat dus moeder terug is met voedsel. En op de zelf de manier gaat het mannetje op zoek naar voedsel.

Jacht

Vroeger maakte men een intensieve jacht op de rotsspringer voor de olie die hij bevat. Wanneer deze vogels op hun broedeiland arriveerden. Op die manier vond hier een verschrikkelijke slachting plaats. Er werden per jaar enkele miljoenen van deze pinguïns gedood.

Uiterlijke

Terwijl het de kleinste pinguïn is de rotsspringer van antarctische pinguïns. De snavel van rotsspringer van canoniek kleurige maar ook kenmerkend snavel. Het meeste opmerkelijke is de rode ogen maar ook de gele wenkbrauwen. De kuif heeft ook een vorm die op  vallend is. Terwijl ze een dunne streep hebben die net achter de snavel begint. Maar die loopt door naar achteren die is dus geel van kleur.

Koude zeeën

rotsspringer pinguin Continent AntarcticaKomen voor op Continent Antarctica. De Rotsspringer komt op elke sub Antarctisch eiland zo als op de Falklandeilanden. De oppervlakte wateren van de pool zeeën bezitten vooral een temperatuur die om het vriespunt schommelt. De sub polaire gebieden ijs vrije zeeën bereiken 5° tot 8° C. Terwijl het dringen met veranderlijke kracht van de koude zeeën met gematigde temperaturen binnen stromen. Al naar de om vang van de warme stromingen waar door ze geneutraliseerd worden het zee water.

Is bovendien een typisch bijvoorbeeld in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar wordt de oostkust van de Verenigde Staten af gekoeld. Zo door de koude stroming die af zakt tussen Labrador en Groenland in. Terwijl op de Europese kusten door de Golfstroom een relatieve warmte gehandhaafd wordt tot in het noorden van Scandinavië. In de koude zeeën trekt de rijkdom aan plankton talloze  vis soorten aan.  Die dus  zich mee voeden. Waar onder ook de grote walvisachtigen.

Poolstreken

rotsspringer pinguin Continent AntarcticaDit zijn de meest vooral de barre milieus ter wereld. Waar leven de pinguïns rond om de continent Antarctica. Op het pak ijs van het zuidpool gebied leeft de witte beer maar ook pinguïns. Enkele vogels waar onder ook de pinguïns leven aan de omtrek van het antarctische vasteland. De zuidelijke zeeën zijn rijk aan plankton. het voedsel van de walvisachtigen en van een groot aantal vissen. De Noordelijke ijs zee is veel armer zee water. Pool wateren zijn minder koud en meer bewoond dan men zich zou voorstellen.

Voetenwerk in plaats van vleugels

Als een vogel niet in staat is te vliegen. Zijn voor al zijn poten van het grootste belang. Pinguïns zwemmen met behulp van hun vleugels. Terwijl ze de poten als roer gebruiken. De keizerpinguïn gebruikt de voeten om er zijn ei op te dragen . De loop vogels daar en tegen vertrouwen volkomen op hun poten en voeten als ze moeten vluchten.

Deze lede maten zijn krachtig en goed ontwikkeld maar behalve voor lopen. Voor al doen ze ook nog dienst als verdedigingsmiddel. De voeten van de struis vogels hebben een interessante ontwikkeling. Bijvoorbeeld in plaats van de 4 tenen aan elke voet.

Zo als de meeste tegenwoordige vogels hebben. Op die manier heeft de struis er slechts 2. Waar van er één aan zienlijk kleiner is dan de andere. Het is mogelijk dat de struisvogel dezelfde evolutie koers volgt als het paard . Dat zich van een 5-tenig tot een éénhoevig dier heeft ontwikkeld.

Niet vliegende vogels

Hoe wel pinguïns niet kunnen vliegen hebben ze toch duidelijke vleugels. Die ze als peddels gebruiken om er mee te zwemmen. Deze vin-vormige peddels zijn vrijwel gelijk aan de voor vinnen van de dolfijnen. Die zich uit voor poten ontwikkelden zijn. Het woon gebied van de pinguïns beperkt zich niet tot Antarctica. Maar wel tot het Zuidelijk Half rond. De keizerpinguïn Aptenodytes forsteri broedt uit sluitend in Antarctica. Terwijl de Galapagospinguïn Spheniscus mendiculus vlak bij de evenaar voor komt. Elke soort is hoog gespecialiseerd om in zijn eigen bepaalde omgeving te leven.

Wil je ook een succes vol verhaal over pinguïn maken? Alles over pinguin spreekbeurt met de opstart 20 tips. Maar kan ook voor een werkstuk.

Koningspinguïn

koningspinguïn broedt het ei in een huid plooi boven de voeten uit

Eigenschappen Kenmerken

 • Broedtijd is 51 tot 53 dagen
 • Aantal eieren is 1
 • Gewicht van het ei is 300 tot 400 g
 • Het jong groeit maar heel langzaam
 • Hoogte 90 tot 95 cm
 • Duiken tot diepte 100 tot 300 meter
 • Voedsel pijlinktvis maar ook lantaarnvis

Taxonomische indeling

Stam Gewervelden
Klasse Vogels
Orde Pinguïns
Familie Pinguïns
Geslacht Aptenodytes patagonica
Soort Koningspinguin

De  koningspinguïn is verwant aan andere pinguïns

KoningspinguinDe koningspinguïn is nauw verwant aan de keizerpinguïn en lijkt daar ook sterk op. Ze hebben dezelfde wijze van zich voort bewegen en houden de lange mes -vormige snavel op dezelfde wijze omhoog gericht. De koningspinguïn is wel iets kleiner dan de keizerpinguïn. Maar doet in waardigheid niet voor hem onder. Net als de andere leden van de pinguïn familie brengt ze op zee door. Maar ook de koningspinguïn het grootste gedeelte van zijn bestaan in zee door.

De zeeën van de pinguïns

Het meeste opmerkelijke is tamelijk ver van de kusten verwijderd. De vogel is volmaakt aan gepast aan een bestaan in en bij de zee. Op die  manier hoeft hij geen vast land te hebben.  Om die reden op het land te komen om te rusten.

Het voedsel

Hij kan tot op grote diepte duiken en jacht maken op inktvissen en andere koppotige weekdieren. Ook vooral  voedt hij zich wel met vissen. De ogen zijn volkomen aan gepast voor het zien onder water. Maar de oog lens is buiten gewoon krachtig.

Paring van de  koningspinguïn

Tijdens de lente aan de zuidpool heeft na een zeer lange paringsdans. Waar het paren plaats. De ouders nemen vervolgens bezit van een uitzonderlijk klein stukje grond. Dat ze dus  verwoed tegen indringers verdedigen.

Het nest en ei

Bovendien zijn het Nestelende kolonies koningspinguïns kunnen soms zeer indrukwekkend zijn. De vogel bouwt geen nest in de kolonie. Het wijfje legt haar ei zo maar op de rotsachtige grond. Ze neemt het vervolgens op en rolt het tussen haar van zwemvliezen voor zien voeten. Waar bij ze het in een diepe huid plooi boven de voeten verbergt. Het ei is zo uitstekend beschermd tegen de koude.

Het jong

Want de voeten van de koningspinguïn zijn rijkelijk voor zien van bloed vaten waar door het ei  niet afkoelen. Het wijfje broedt ongeveer twee weken op het ei. Waar na ze het ei aan het mannetje over draagt.  Op die manier de kolonie verlaat om in zee naar voedsel te gaan zoeken. En zo vooral weer wat op krachten te komen. Zo broeden de ouders afwisselend tot het jong eindelijk uit het ei komt.

Uiterlijke van de koningspinguïn

koningspinguin-kopHet meeste opmerkelijke is dat de koningspinguïn en de keizerspinguïns op elkaar lijken. De koningspinguïn lichter van gewicht maar ook kleiner van langt dan de keizerspinguïns. Van de pinguïns zijn nek en schouders zijn zilvergrijs van kleur. Op de rug veren zijn boven naar beneden donker blauw. De snavel van de pinguïn is roze van kleur maar op zijn borst geel oranje kleur .

KOUDE ZEEEN.

koningspinguin continentDe oppervlaktewateren van de pool zeeën bezitten een temperatuur die vooral om het vriespunt schommelt. De subpolaire gebieden zijn ijs vrije zeeën en bereiken 5° tot 8° C.  Maar het meeste opmerkelijke is dat het dringen met veranderlijke kracht van de zeeën.  Die zo dus met gematigde temperaturen binnen. Even eens ook al de om vang naar warmte stromingen waar door zijn geneutraliseerd worden.

Is vooral typisch voorbeeld van de Noord-Atlantische Oceaan wordt het zee water.  Bovendien bij de oost kust van de Verenigde Staten afgekoeld door
de koude stroming.  Het zee water die af zakt tussen Labrador en Groenland.
Terwijl op de Europese kusten door de Golfstroom een relatierite warmte gehandhaafd wordt tot in het noorden van Scandinavië.  Bovendien in de koude zeeën trekt de rijkdom aan plankton.  Van daar dus ook de talloze soorten aan die er zich mee voeden. Maar ook de grote walvisachtigen mee voeden.

Weetjes over de pinguïns

De pinguïn is dus prima tegen de extreme zuidpool omstandigheden aangepast. Bovendien kan de pinguïn een snelheid halen in het zee water tot zo 12 kilometer per uur.  Als gevolg van meer dan 27 veren over elkaar per vier kante centimeter. Om zo warm te blijven tegen de koud.

Poolstreken het leefgebied

koningspinguin LeefgebiedDit zijn de meest barre leef milieus ter wereld. Op het pak ijs van het zuidpool gebied leeft de witte beer maar ook de pinguïns. Enkele vogels waar onder de pinguïns leven aan de omtrek van het antarctische vasteland. Komt bijvoorbeeld vrij wel op elk Antarctisch eiland voor. De zuidelijke zeeën zijn rijk aan plankton. Dat is het voedsel van de walvisachtigen.  Maar ook vooral van een groot aan tal vissen. Het meeste opmerkelijke is dat de Noordelijke ijs zee is veel armer aan voedsel. De pool wateren zijn minder koud. En meer bewoond dan men zich zou voor stellen.

 

 

Australische fuut

watervogels futen

Australische fuut evenals alle futen een meester in het duiken.

australische fuut

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: Futen
Soort: Podiceps novaehollandlae
Geslacht: Australische fuut

Eigenschappen  en Kenmerken

 • Aantal eieren is 4 tot 6
 • Afmetingen  is  35 x 25 mm
 • Volwassen lengte 28 cm
 • Volwassen gewicht 150 g

De Australische fuut vormt samen met de kleine duiker die in Nieuw-Guinea. Maar ook elders in de Oude Wereld leeft een zogenaamd super-geslacht. Dat wil zeggen een groep van zeer nauw verwante vormen.  Die bijvoorbeeld toch enkele kleine verschillen vertonen van deze dieren groep.

Waar is de Australische fuut te vinden

Buiten de broedperiode zwemt de Australische fuut in grote aan tallen over de vijvers en meren. Maar hij bezoekt ook wel zoute wateren. Waar hij een deel van zijn voedsel vindt. We zien de fuut ook in moerassen en langs rivieren en op grote water reservoirs.

Het nest op het water

Hij stelt zich tevreden met een klein territorium en verdraagt zelfs andere paartjes in de buurt van zijn nest. Dit nest drijft op een bosje riet en andere water planten. Het geheel heeft ± 60 cm middellijn.

De eieren van de vogel

De blauw witte eieren worden in de loop van het broeden bruinachtig. Dat is omdat de planten langzaam rotten in het water. Soms zijn de eieren zo nat. Dat komt omdat zij vlak op het water liggen. Maar dit schijnt de ontwikkeling van de kuikens niet te hinderen.

Het broeden van de eireren

Tijdens het broeden wordt het nest nog verbeterd. Maar de ouders bedekken hun legsel met riet stengels wanneer zij het nest even verlaten. De temperatuur in het nest is tussen 22 en 32° C.  Dat ligt 50 of 60 hoger dan de water temperatuur.

Het zwemmen en duiken

De Australische fuut duikt dikwijls het water in. Hij kan 7 tot 16 seconden onder water blijven het gemiddeld is echter 12 seconden. Hij vindt zijn voedsel zo wel onder water als langs de oppervlakte. Maar dikwijls duikt hij ook om aan een dreigend gevaar te ontsnappen.

 

AUSTRALISCH CONTINENT

australische fuut continentBen evens Australië en Tasmanië omvat dit gebied Nieuw-Guinea en Nieuw-Zeeland. Als mede de eilanden groepen dus die er tussen in licht. Vanwege de geografische af zander ring is de fauna hier zeer origineel. prototheria primitieve ovipare zoogdieren zoals de  vogelbekdieren en mierenegels. Maar ook de buideldieren en kangoeroes en marter en, koala’s en andere. Maar ook loopvogels emoes en kasuarissen en kiwi’s. In feite uit vele vroeger tijden over gebleven dier soorten.

STILSTAANDE WATEREN.

australische fuut leefgebiedHet oppervlaktewater van plassen. vijvers en andere waterpartijen ondergaat sterke temperatuurwisselingen hetgeen leidt tot de groei van een overvloedige en zeer verscheiden flora. Bosjes grasachtige vegetaties en drijvende waterplanten als bedekking. vormen perfecte schuilplaatsen voor een groot aantal insecten. kikvorsachtigen en vogels. Jammer genoeg wordt het bestaan van deze zo geschikte natuurlijke milieus meer en meer door droog leggings werken bedreigd.

 

Wil je nog meer weetjes en tips van dieren weten?
De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.
Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.
De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zoals.
De zoogdieren hebben de biosfeer van pool tot evenaar is geheel gekoloniseerd is.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?

fuut

Fuut

fuut is water vogelHet nest drijft als een eilandje op het water. De fuut is altijd te vinden bij en rond zoet water. Deze watervogel komt in heel Europa voor behalve in de uiterste poolstreken. Er is een tijd geweest dat ze het moeilijk hadden. Want van wegen hun satijnachtige veren bont werden gebruikt voor dameshoeden en moffen. Maar dit raakte uit de mode. Bovendien zijn ze nu beschermd.

Fuut soorten

De  vogel familie om vat zeker 20 soorten. Die over alle wereld delen verspreid zijn. Sommige soorten zijn zeer zeldzaam. Zo als bijvoorbeeld het geval is met de reuze fuut. Die alleen op het Atitlan-meer in Guatemala leeft.

Het vliegen de fuut

Deze vogel beschikt overigens niet meer over het vermogen om te vliegen. En is daardoor volkomen aangewezen op het water als leef gebied. De futen uit onze streken is daarentegen een uitstekende vlieger. Maar hij maakt niet vaak gebruik van dit vermogen. De vogel geeft er de voorkeur aan in een bepaalde streek te blijven.

 

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: futen
Soort: Podiceps cristatus
Geslacht: fuut

Eigenschappen  en Kenmerken

 • broedtijd is 25 tot 29 dagen
 • Aantal eieren zijn 3 tot 5 stuks
 • Volwassen gewicht is 700 tot 1160 g
 • Lengte van 47 tot 56 cm
 • Spanwijdte 73 tot 68 cm
 • Beginnen na 6 weken te duiken
 • Na 9 weken gaan de jongen alleen voedsel zoek
 • voedsel kleine vissen en ook algen en waterplanten

 

De futen komen in continenten

fuut conintenDeze uit gestrekte zone om vat Nederland maar ook  Europa met het Middellandse zee bekken. En een gedeelte van Noord-Afrika en  als mede geheel gematigd Azië.  Inclusief naar het noorden van China en Japan. Maar volgens een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt . De noordelijke grens wordt gevormd door de toen drafgordel die langs de noordpoolcirkel loopt. Is vooral namelijk het eerste vegetatiegebied direct beneden de pool. Bijna waarschijnlijk komen de vogels in Europa gebied  het gehele jaar voor. De meeste noordelijk vogels trekken naar het zuiden als de meren dichtvriezen.

 

ZOETWATERMILIEUS het leefgebied  van de fuut

fuut woongebiedDe meren hebben de mogelijkheid geschapen. Dat binnen de continenten een aan tal in het water levende soorten tot ontwikkeling konden komen. In hun onmiddellijke omgeving komen ook een hele reeks vogels voor die elders niet zouden kunnen leven. Sommige grote meren hebben hun specifieke fauna. Men vindt er tevens de gedifferentieerde niveaus die ook in de zee bestaan. dus de zee bodem en milieu.  Maar ook diepte milieu en kuststroken. Het zoet water plankton dient als voedingsbodem voor een intens larven leven.

Water gebieden van de futen

Dit gebied wordt als zijn territorium beschouwd en fel tegen eventuele indringers verdedigd. Dit is vooral het geval als de jongen groot gebracht worden. Meestal is de fuut op grote vijvers en meren te vinden. Hij houdt namelijk niet van stromend water. Zelfs op langzaam stromende rivieren worden maar zelden futen aangetroffen. Zijn het goede zwemmers de futen

De fuut is een opmerkelijk knappe duiker. Zo vangt hij ook de kleine visjes waar hij zich voor namelijk mee voedt. Hij is een goed zwemmer. Hij houdt het lichaam daar bij half onder water. Samen met zwanen behoren futen tot de meest elegante verschijningen in onze waterrijke gebieden. Het zijn uitstekende zwemmers. Maar zijn ook duikers en ze kunnen wel 50 à 100 meter onder water zwemmen

De lange hals is uitgestrekt en de omgeving wordt aandachtig in het oog gehouden. Bijvoorbeeld als er in  geval er ergens gevaar dreigt. Futen leven meestal erg terug getrokken maar ook geven de voorkeur aan de eenzaamheid. Ze hebben een hekel aan andere vogels om zich heen. Als er gevaar dreigt  probeert hij zich snel tussen het riet te verbergen. Daar door snel over het water te rennen of onder water weg te duiken. Het meeste opmerkelijke is dat die ergens verderop weer te voorschijn te komen. Hij kan twee tot drie minuten onder gedoken blijven.

De Popielaty van de futen

Tot voor kort stond de Fuut aan sterke vervolging bloot omdat men meende dat deze viseter de mens beconcurreerde. Al hoe wel deze onjuiste opvatting niet in geheel staat.  Maar al is verdwenen is de vervolging door allerlei oorzaken sterk verminderd. Dat de sterke toename van het aantal Futen de laatste jaren alleen hier op is terug te voeren. Moet onwaarschijnlijk worden geacht. Het ontbreken van strenge winters heeft zeer waarschijnlijk ook een gunstige invloed gehad.

 

Baltsrituelen

fuut baltsrituelenDe balts vindt in hoofd zaak plaats voor dat met het leggen van eieren wordt begonnen. De prachtige balts bestaat uit een aan tal elementen. Een interessant punt is dat beide geslachten een vrijwel gelijk aan deel hebben in de balts. In de eerste plaats de onder de meestal vertoonde volgorde van baltsrituelen.

Bijvoorbeeld tegen over elkaar opstellen en met de kop schudden. Maar ook het vrouwtje zwemt met gebogen hals maar ook het maantje duikt onder haar door. Gevolg door de houding van het vrouwtje als het mannetje weer op gedoken is. En zelf meer tegen over elkaar op stellen en genoeglijk kop schudden maar soms poetsen ze de veren. Op dezelfde manier zijn de vogels tegen over elkaar de beide vogels duiken tegelijk en verzamelen water planten. En ten slotte tegen over elkaar staan de  vogels bieden water planten aan in de pinguïn dans.

 

De broedsels van de futen

In Nederland broeden de Futen van begin april tot september. Het uit half vergane water planten  bestaand het nest drijft in het water en ligt verankerd tussen de vegetatie. Het legsel bestaat gewoonlijk uit drie tot vijf eieren welke door beide partners worden uit gebroed. De ouders wisselen elkaar om de drie uur af bij het broeden. Na circa vier weken komen de eieren uit. Al gauw na dat ze uit het ei zijn gekropen verlaten de jonge fuutjes het nest.

Ze brengen meestal twee of drie broedsels per jaar groot. Ze zijn echter aangewezen op de warmte van het ouderlijf. Omdat het gestreepte dons zo kort is. Waardoor ze in het water vervaarlijk snel kunnen afkoelen. Het jong zit vaak op de rug van een zwemmende of rustende ouder.

Kerenmerken

fuut vliegbeeldDe jonge vogel heeft een zwart en wit gestreepte kop en hals. Ook in winter kleed heeft de Fuut oor pluimen maar deze zijn dan veel kleiner. De soort is te herkennen aan de hals maar ook aan de wang kraag en de lange oor pluimen. De kraag kan worden opgezet. Het zelf de boven op de kop  van de futen in winter kleed. Ze hebben een slank profiel met een opmerkelijk platte kop.

De vogel biedt in de vlucht een vreemde aan blik de kop en hals worden laag gehouden. De snelle vleugelslag maar ook  de op flikkerende witte vleugel vlekken geven een bepaald effect. De tenen zijn gelobd om rand door breed vlies om beter te kunnen zwemmen. Het loop been is zijdelings afgeplat en heeft van achteren een dubbele rij zaag tanden. Als het vooral aan de over zit het in op gerichte houding aan land. In de winter gaan de vleugel van de fuut opmerkelijk veel wit vertonen.

VELDKENMERKEN

De kop met kuif met twee oor pluimen  Maar heeft ook kastanjebruine franje om de kop tijdens broedseizoen. De lange wille hals zijn  bij geslachten gelijk.

Wil je nog meer weetjes en tips van dieren weten?
De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.
Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.
De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zoals.
De zoogdieren hebben de biosfeer van pool tot evenaar is geheel gekoloniseerd is.
Kijk verder voor alle vogels in het overzicht gaat over het bederft de vogelsoort
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?