De kolonie leven vogels op de klippen. De drieteenmeeuwen nestelen net als vele andere meeuwen soorten op rotsrichels. Ze bouwen grote nesten. Meestal van zeewier voor hun twee. Maar ook drie en soms vier jongen. Als de richel te smal is bouwen de vogels er toch hun nest. Zo is kolonie leven vogels op een ijzingwekkend uit steekt boven de af grond. Ze paren voor het leven. En keren jaar op jaar terug naar dezelfde richel in kolonies van 30.000 paren en meer.

Kolonie leven vogels

kolonie leven vogelsOngeveer 13 procent van alle vogelsoorten ter wereld broedt in kolonies. In sommige landen is dat percentage aanmerkelijk hoger. Bijvoorbeeld in Engeland. Waar de kusten en vele eilanden. Is een grote trek pleister vormen voor vele kolonie vormen de zeevogels. In Nederland is het percentage kolonie leven vogels onder de regelmatige broed vogels. Is ook iets hoger dan het gemiddelde 16 tot 20 procent.

Maar afhankelijk van hoe nauw men het begrip kolonie neemt. De meeste er van broeden langs de kust. Zo als meeuwen en sterns. En bij zoet water plassen aalscholvers en ook lepelaars en reigers. Er zijn ruw weg twee typen kolonies leven vogels. Zoals de compacte kolonies. Zo als die van blauwe reigers en ook kokmeeuwen.

En verspreide kolonies. Zoals die van kluten en sommige vinken soorten. Waar in de nesten verder ui teen liggen dan nodig lijkt op grond van de terrein gesteldheid. Bij holen broeders. Waar onder de kauwen en ook spreeuwen. En mussen en gierzwaluwen kan rekenen. Wordt de dichtheid van de kolonies mede bepaald door de aanwezige geschikte nest holten.

Ondergrondse kolonie leven vogels

kolonie leven vogels trekvogelsPapegaaiduikers graven nesten die soms 3 meter lang zijn. Door met hun krachtige snavels in de grond te hakken. En de aarde met hun grote poten weg te krabben. Zelfs in harde steenachtige grond maken ze holen. Al worden die dan niet zo groot als in zachtere aarde. Ook gebruiken ze oude konijnen holen. Een kolonie bevat vaak honderden paren. En de bodem raakt op sommige plaatsen zo ondermijnd dat hij in stort. Het aan tal slinkt weer als de dieren letterlijk zich zelf gaan uit graven.

Kolonie landvogels

kolonie leven vogels trekvogels broedt vogelsKolonies van landvogels zijn gewoonlijk klein. Maar in sommige vinken soorten. Zo als kneu en putter. Die nestelen in troepjes van ongeveer 10 paren bij elkaar. Een uitzondering is de roek. Die soms zeer grote kolonies vormt. In Schotland was een roeken kolonie van 6000 nesten. De kolonies van de verschillen de reiger soorten zijn gewoon lijk ook niet groot. Bij de blauwe reiger om vatten ze meestal enkele tien tallen nesten. Een enkele keer 100 of meer.

Aalscholver kolonies waar van ons land er een aantal heeft. Die onder andere in het aardermeer. En in Wanneperveen die zijn groter tot enige honderden. Maar soms ook 1000 nesten. Van de lepelaar. Die in de rest van Europa vrij wel nergens meer broedt. Is een kolonie in het Naardermeer. En een op Texel van vele honderden paren.

Kolonie zeevogels

kolonie leven vogels klutenMaar sommige zeevogels die zeer dicht op een nestelen. Die vormen kolonies van enorme aan tallen. Daarnaast de kolonies van kokmeeuwen. En van grote sterns kunnen een paar duizend nesten om vatten. Grote sterns nestelen soms zo dicht o peen. Dat ze zich nauwelijks kunnen om draaien zonder hun buren te raken. Echter de visdiefjes een middel grote stern. Die nestelen wijder uit een.

En in kleinere kolonies. En dwergsterns is onze kleinste sternen soort. Die dus zitten nog verder van elkaar af in nog kleinere kolonies. De eilanden groepen ten noorden van Schotland herbergen zeevogel kolonies.

Die daarnaast wel tot de aller grootste behoren. Op Saint. Kilda eiland van de Hebriden is een kolonie van de noordse stormvogel van bijna 40.000 nesten. En een jan-van-genten kolonie van ruim 17 .000 nesten. De op hoge kliffen gelegen kolonies van jan-van-genten zijn ook zeer compact. Er is vaak minder dan een meter afstand tussen de nesten. En de vogels zijn zelf ook bijna een meter lang.

Waarom vogels in kolonie nestelen

kolonie leven vogels vormdeOver de functie van het nestelen in kolonies is onder ornithologen veel gepraat. En het is onmogelijk een duidelijk antwoord te geven op vragen. Zo als waarom nestelen sommige soorten in kolonies en niet in hun eentje? Waarom vormen sommige soorten dichte. En andere soorten verspreide kolonies? Waarvan hangt de grootte van het bezette territorium af?

Een vergelijking tussen kolonie vormende. En alleen nestelende soorten geeft echter aan. Waar het antwoord te vinden is. In de eerste plaats is het voedsel van kolonie vormende soorten. Die alleen op bepaalde plaatsen overvloedig aanwezig is. bijvoorbeeld in de vorm van vis scholen. Maar ook vruchten of wel ook zaden. Ze zouden niet veel succes hebben als ze hun nesten afzonderlijk zouden bouwen.

En afzonderlijke territoria vormen. Die niet in de buurt van hun voedsel bronnen liggen. In de tweede plaats krijgen de meeste kolonie vogels jongen. Die na het uit komen enige tijd in het nest blijven. Het leven in grote groepen biedt dan bescherming. Nog een factor die de ontwikkeling van het broeden in kolonies bevordert.

Dat zou het te kort aan geschikte plaatsen voor nest plaatsen kunnen zijn. De betekenis van deze laatste factor is echter door sommige biologen waarschijnlijk over dreven. Die vooral wat zeevogels betreft. Als vogels voort durend een kolonie stichten op de zelfde plaats geeft dit aan dat die plaats veilig is. En hoe wel nest plaatsen als zo danig misschien niet schaars zijn. Die daar naast traditionele. En veilige nest plaats en zijn dat wel.

Zijn kolonie veilig

kolonie leven vogels verspreideToch zijn de Kolonie leven vogels zijn veilige plekken door dat ze vaak ontoegankelijk zijn voor roof vijanden zijn. En door dat een op letten de vogel alle andere kan waar schuwen als er gevaar dreigt. Kolonies zijn ook veiliger omdat de vogels wel eens een gezamenlijke aan val onder nemen op een binnen dringen.

Het gelijk tijdig leggen van de eieren is ook belangrijk. Want dit betekent dat er minder verliezen zijn aan roof vijanden. Dan wanneer er eieren. En ook vogels over een langere periode beschikbaar zouden zijn. Echter denkt dat dit gelijktijdig leggen van eieren. Dat wordt veroorzaakt door het dicht bij elkaar leven van vogels. Waar bij de paring ceremonies van een paar vogels. Een stemming scheppen die zich door de hele kolonie verspreidt.

Slaapgewoonten kolonie leven vogels

Het uit kiezen van de juiste plaats om te slapen is voor vogels een zaak van leven of dood. In hun pogingen roof vijanden te slim af te zijn. En de strenge winterse nachten te over leven. Maar kruipen sommige vogels in scheuren en spleten. En ook andere vliegen kilometers ver. En komen met honderdduizenden bij elkaar. En sommige doen zelfs al vliegend een dutje.

De slaap plaats van vogels wordt. Of wel ze daar nu met honderden bij elkaar of alleen zijn. De roest genoemd. De Roeken vliegen op een dag regel matig 10 tot 15 kilometer ver weg van hun roest en weer terug. Eveneens de spreeuwen verspreiden zich zelfs nog verder. Daarnaast gewoonlijk tussen 20 tot 35 kilometer. En soms zelfs wel bijna 50 kilometer. Zo lang een roest veiligheid en beschutting geeft. Hebben vogels weinig zin er afstand van te doen. En ze verhuizen gewoonlijk alleen als ze sterk verstoord worden. of als er wijzigingen komen in de voedsel situatie.

Warmte en kou

Het warmteverlies tijdens de nacht is een groot probleem voor alle levende wezens. Een solitaire vogel die tijdens een koude nacht op een onbeschutte plek roest. Kan dood vriezen. Zijn lichaam staat dan sneller warmte af. Aan de om ringen de lucht dan het nieuwe warmte produceert. En de vogel raakt in een coma waar uit hij misschien nooit meer bij komt. Alle vogels moeten een constante lichaam temperatuur in stand houden om te kunnen blijven leven.

Echter wel in nood gevallen jongen van gierzwaluwen een tijdelijke daling van temperatuur kunnen over leven door in een soort verstijving te raken. Waar bij hun lichaam functies worden vertraagd. Voor de meeste vogels is de dag één lange maaltijd. Die alleen wordt onderbroken door nood zakelijke handelingen als het zoeken naar voedsel. Het verzorgen van de veren. Het baltsen en het verdedigen van hun gebied. Als de nacht valt zijn ze aan gewezen op de warmte. Die ze over dag al etend hebben opgeslagen.

Als ze slapen en warmte verlies. het gemakkelijkst op treedt. Die zetten vogels hun dek veren uit om zo een isolerende laag warme lucht te vormen. Ze maken het lichaam oppervlak dat wordt bloot gesteld aan de nachtelijke lucht. Die is kleiner door in elkaar te gaan zitten zo als duiven. Maar hun kop tussen hun vleugels te steken zo als roodborstjes. Of door hun snavel in de zij kant van hun nek te drukken zo als futen.

Naast elkaar slapen

Daarnaast zijn koolmezen en pimpelmezen die slapen in holletjes in bomen of huizen. Omdat tocht te vermijden. En warmte verlies te voor komen. De Staartmezen en goudhaantjes kruipen soms wel met z’n tienen op een klein plekje bij elkaar. En koesteren zich in elkaars warmte. Toch heeft wel eens 80 gierzwaluwen. Die zich aan de zij kant van een huis zien vast klemmen waarschijnlijk om dezelfde reden. Terwijl kwartels roesten in groepen bij elkaar. Met hun koppen naar buiten. En klaar om snel weg te rennen als er gevaar dreigt.

Het sneeuwhoen graaft ’s winters een gat in de sneeuw om in te slapen. Dat deze roest. Even als de iglo van Eskimo’s. Waar de warm is hangt samen met het feit dat ijs. En sneeuw slechte warmtegeleiders zijn. Eveneens slapen de vogels zijn kwetsbaar voor hun natuurlijke vijanden. En vele soorten zoeken ter beveiliging elkaar op. De Jonge vogels en trek vogels die niet op de hoogte zijn met de omstandigheden in een gebied. Dat laten zich bij het zoeken naar plaatsen die betrekkelijk veilig is. Terwijl zijn leiden door meer ervaren vogels.

In de winter zijn vogel zwermen kolonies het grootst. Zelfs in de winter roesten van spreeuwen. Die zijn over bevolkt door nieuw aan gekomen juvenielen. En trek vogels uit andere landen. Die kunnen wel zo’n 500.000 vogels bevatten. En er komen er voor van meer dan een miljoen vogels. En deze cijfers zijn nog niets vergeleken bij de enorme aan tallen kepen. Die zich in de winter van 1950-1951 verzamelden in twee kleine dennen bossen. In de buurt van Thun in Zwitserland. Hun aan tal werd geschat op meer dan 70 miljoen. Bijna 12 maal zo veel als het totaal aan tal Zwitsers.

Kolonie tellen de vogels

Het berekenen van het aan tal vogels in een roest is een karwei voor specialisten. Maar hoe wel een beginneling ook wel enig idee. Van de om vang van kleinere groepen. Die krijgen door zich op te stellen op een goed punt langs de aan vliegroutes. Naar een roest. En dan de binnen komende vogels te tellen. De betrouwbaarheid van dergelijke tellingen stijgt naar mate de teller meer ervaring krijgt. In het geval van spreeuwen kan wel vrij nauwkeurige schattingen doen. Maar deze vogels vliegen in stromen. Van een betrekkelijk constante dichtheid hun roest gebied binnen.

Dat wil zeggen dat een sectie aan het begin. Van de troep ongeveer het zelf de aan tal vogels bevat. Zoals een even lange sectie aan het einde van de troep. De ervaren waar nemer kan daarom een foto nemen van het begin van de troep. Om te bepalen hoeveel vogels dat deel bevat. Daarna schat hij de lengte van de troep en krijgt dan vrij betrouwbare cijfers omtrent het tot taal aan tal vogels.

De kolonie roesten in steden

In ons land komen spreeuwen in de grootste troepen bij elkaar. Grote aan tallen ervan roesten op het platteland. Ze vliegen tegen het vallen van de avond volgens vaste vlucht lijnen weg om te roesten in bomen. en ook wel in riet kragen of in de duinen. De volgende morgen keren ze langs de zelfde route terug. Maar ze roesten ook wel in dorpen. Waar van de gepleisterde bewoners van het Friese Jubbega kunnen getuigen.

En in steden. In Rotterdam langs de Coolsingel bijvoorbeeld. In in Amsterdam bij het Centraal Station. En bij het Paleis op de Dam stromen ’s avonds de spreeuwen. Bij vele tienduizenden samen. Het is misschien het ergst in Londen. Waar rond Leicester Square het verkeer rumoer door het gekwetter van de enorme aan tallen binnen vliegen de spreeuwen. Die op alle richels. En uitsteeksels van de gebouwen neer strijken. Ruimschoots wordt overstemd.

De roek is ook een voorbeeld van een vogelsoort die er sociale slaap gewoonten op na houdt. In de lente en in de zomer slapen roeken in kleine kolonie leven vogels. Maar in de herfst. En gedurende de hele winter komen vogels van een aantal kolonie leven vogels. Die vaak vergezeld van kauwen. In één super roest bij elkaar. Maar niet in zulke enorme aan tallen als spreeuwen. De sociale roest gewoonten van allerlei meeuwen zijn in de loop van deze eeuw opmerkelijk veranderd. Het aan tal meeuwen dat land inwaarts roest. Die voor namelijk op meren. Maar ook op water reservoirs. En weilanden is aan zienlijk toe genomen.

Kolonie zwermen

Bovendien zijn bij vele soorten de zwermen zo georganiseerd dat elke vogel een bepaalde afstand tot de andere aan houdt. Zo dat hij niet lichamelijk in contact komt met de andere leden van de zwerm. Op deze manier ontstaat er een zwerm met regelmatige onderlinge af standen. En elk individu heeft ruimte om zich te bewegen. Die zich te voeden. Omdat zich heen te kijken. En ongehinderd op te vliegen.

De betrekkingen tussen de vogels in zulke zwermen zijn niet gebaseerd op individuele herkenning. De zwerm is in wezen een verzameling van anonieme leden. Dit is echter niet het geval in de kleine kolonie leven vogels van roeken of wel houtduiven. Waar in een rangorde bestaat onder andere met betrekking tot het voedsel zoeken. Waar voor de dieren elkaar individueel moeten kennen.

Vele vogels komen in de baltstijd bij elkaar om samen te pronken. Maar er zijn sommige gevallen. Waar bij de betekenis van dit vertoon verre van duidelijk is. Maar de meeste vogels die er aan deel nemen zijn al gepaard. Twee van de vreemdste ceremonies komen voor bij groepen mono game steltlopers. Die zijn namelijk het pieten van scholeksters.

Kolonie bij een komsten

En de groep ceremonie die kluten er op na houden. Even mysterieus zijn de lawaaierige winter bij een komsten van eksters. Er kunnen dan wel honderd vogels op. Die op neer springen. En dartelen zo met hun vleugels. Maar ook de staarten flapperend om de witte veer partijen te laten zien. Ze kunnen hier bij ook vertraagde vlieg bewegingen uit voeren.

De Vlaamse gaaien houden in de lente dergelijke bij een komsten. Maar hoofdzakelijk in kleinere groepen van ongeveer 3 tot 30 vogels. Velen menen dat deze bij een komsten koppel feestjes. Zijn die vrij gezellen onder de vogels in staat stellen een partner te vinden. Maar deze interpretatie strookt niet met het feit dat de meeste hier bij aanwezige vogels ook al gepaard zijn

Kolonie voedsel tocht

Voor de meeste van deze vogels bestaat het slaap gezel schap uit de zelfde groep waar mee. Ze over dag naar voedsel zoeken. Maar er zijn andere vogels die over dag alleen of in kleine troepjes hun voedsel zoeken. Maar ’s nachts soms in grote troepen bij elkaar komen. De eenling vindt dan bescherming. En krijgt mogelijk informaties over voedsel gebieden. Maar vogels die na een slecht gelukte voedsel.

Die tocht hongerig terug keren kunnen. Zich de volgende dag aan sluiten bij een groep vogels. Die meer succes heeft gehad. De witte kwikstaarten bijvoorbeeld hebben de neiging over dag alleen hun voedsel te zoeken. Maar hoe wel er andere exemplaren in de buurt kunnen zijn. Maar ’s nachts hebben ze het hele jaar door. En voor al in de winter. Daarnaast de sociale roest gewoonten. Die voor namelijk in riet kragen. Vele roesten bestaan uit hoogstens een paar honderd vogels.

Waar slapen vogels

Maar heeft ook wel grotere roesten met duizend of meer vogels gezien. Waar van sommige in steden. Terwijl vele vogels echter slapen afzonderlijk. zelfs als ze hun voedsel in groepen zoeken. Door goed beschutte roest plaatsen. Die ergens op het land waar ze de situatie goed kennen. En uit te zoeken maken ze zich minder op vallend voor roof vijanden. In de zomer slapen koolmezen alleen in het dichte gebladerte in de bossen.

Hoe wel de wijfjes in de nest holte slapen terwijl ze aan het broeden zijn. En tot dat de jongen zo groot zijn geworden dat er geen plaats meer over is. In de winter maken alle koolmezen gebruik van gaten in bomen of gebouwen, Die hen beschermen tegen vijanden. En hen helpen warm te blijven. Spechten roesten het hele jaar door afzonderlijk in holen die ze zelf hebben gemaakt. Dit zijn vaak oude nesten. Maar in de winter hakken deze vogels soms speciale slaap holtes uit. De Boomkruipertjes slapen gewoonlijk in scheuren en spleten in rottende boom stronken. Die ze met hun lange en gekromde snavels verder uit hollen.

In de lucht slapen de vogels

De Ornithologen hebben vaak gierzwaluwen na een dag vol activiteit tegen het vallen van de avond weg zien vliegen naar zee. Hoewel dit zeer onwaarschijnlijk leek kwamen ze tot de slot som. Dat vele vogels de hele nacht in de lucht bleven. Er is opmerkelijk speur werk verricht om aan te tonen dat dit inderdaad zo is.

De eerste stap was na te gaan hoeveel vogels ‘s avonds weg trokken. En vast te stellen dat ze niet allemaal vóór het vallen van de nacht terug keerden. De waarnemingen toonden ook aan dat geen van de vogels gedurende de nacht terug kwam om te roesten. Een ornitholoog rond de ten slotte het onderzoek af. Door in een klein vliegtuigje boven zee te gaan vliegen. Hij trof daar tientallen vogels nog steeds in de lucht aan.

De meeste vogels slapen ’s nachts. Als ze geen voedsel kunnen zoeken. En houden de dag uren vrij om te eten en het nest te bouwen. Voor ’s nachts jagende vogels als uilen. Die het duister nodig hebben om hun prooi te kunnen verschalken. Is het precies andersom. En zij slapen dan ook over dag. De Steltlopers die aan het strand voedsel zoeken delen hun leven niet naar het licht in. Maar naar het getij van de zeewater. Ze zoeken met hun snavels in de modder naar voedsel. En kunnen dit zonder dag licht. Ze eten dan ook bij laag tij. En slapen bij hoog tij. Ongeacht de tijd van de dag.