Echter het samenleven vogels vertonen al sociaal gedrag als ze nog in het ei zitten. Ongeveer drie dagen voor ze uit komen beginnen de kuikens van hoenderachtige bijvoorbeeld te piepen. Het is waarschijnlijk dat dit een vorm van communicatie is van ei tot ei. Die tot doel heeft het uit komen der eieren gelijktijdig te laten geschieden. Maar de soorten die piepen zijn altijd vogels. Die het nest binnen een paar uren verlaten. En de soorten die het hardst piepen. Zijn vaak die welke min of meer tegelijk uit komen.

gedrag vogels voedselPiepen kan ook een vorm van communicatie zijn tussen volwassen vogels en jongen. Zo als in het geval van de zeekoet. Het kuiken piept als het begint uit te komen. En de ouders geven antwoord. Zo dat het kuiken de roep geluiden. Vooral van zijn ouders al vóór zijn geboorte leert kennen. En later alleen hier op reageert. Wat in een volle kolonie nodig is.

Vogels die naakt en eveneens blind en hulpeloos worden geboren. Terwijl de piepen niet in het ei. Maar ze beginnen spoedig na het uit komen contact te leggen. Met hun soort genoten zodra ze de aanwezigheid van hun ouders voelen. En hun bek openen om om voedsel te bedelen.

Samenleven vogels partners

samenleven vogelsMeer gecompliceerde vormen van sociaal gedrag volgen later. Door baltsen ook zingen en dreigen maar ook vechten houden. Alle maal samen komen. Die interactie en vooral communicatie met andere vogels in. De voornaamste een heden in de vogel samenleving waar binnen zulke contacten plaats hebben zijn paren. En gezinnen en ook troepen en kolonies. Bij sommige soorten. Zo als spreeuwen en kok meeuwen. Is zelfs het slapen een sociale bezigheid.

Waar voor ze in grote aan tallen bij elkaar komen. Verre weg de meeste vogels zijn monogaam. Dat wil zeggen dat de mannetjes tijdens het broed seizoen slechts één wijfje hebben. Vaak bestaat hier voor een eenvoudige biologische reden. De jonge vogels hebben door gaans de volledige aan dacht van beide ouders nodig. Zo als ze kans willen maken te blijven leven. Maar deze reden gaat niet altijd op.

Samenleven vogels monogaam

Terwijl de Koekoeken leggen hun eieren in het nest van andere samenleven vogels. En mannetje noch wijfje heeft enige verantwoordelijkheid voor de op voeding van de jongen. Toch zijn koekoeken monogaam. Ook eenden zijn monogaam. Hoe wel de mannetjes zich gewoonlijk helemaal niet bemoeien. Met de op voeding van hun jongen. Echter deze twee gevallen kan het monogaam zijn worden verklaard. Door gecompliceerde factoren als het tijdstip van het broeden. En de beschikbaarheid van wijfjes.

Andere vormen van paar binding zijn polygamie. Waarbij één vogel. Die gewoonlijk het mannetje is. Zeker verscheidene partners heeft. En promiscuïteit. Waar bij de vogels elkaar alleen ontmoeten voor het paren. En er geen vaste band ontstaat. De aard van de paar binding is in hoge mate afhankelijk van het beschikbare voedsel. Van alle samenleven vogels van de wereld bij elkaar genomen.

Zaden

Zijn de betrekkelijk weinige soorten die polygaam zijn voor namelijk zaad eters. Die jongen voort brengen in een tijd van het jaar waar in er een overvloed aan zaden is. De weinige soorten die promiscue zijn. Toch leven voornamelijk van planten en ook vruchten. Ook weer het soort voedsel dat gemakkelijk verkrijgbaar is. Als de jongen uit komen.

Vogels die hun jongen voeden met insecten. Die zijn vrij wel altijd monogaam. Maar de jongen zijn de eerste paar dagen na het uit komen hulpeloos. En niet in staat de insecten zelf te vangen. Maar in ons land zijn winterkoninkjes en bonte vliegenvangers. De beide hoofdzakelijk insecten eters. Die zijn soms polygaam.

Roeken De rangorde bij roeken. In kleine roeken kolonies heeft elke vogel een erkende plaats in de sociale hiërarchie die de pikorde wordt genoemd. Hoog geplaatste vogels eten vóór de lager geplaatste. In tijden van voedselschaarste is dit een waar borg dat tenminste de hoogste in rang in leven blijven. Er wordt wel eens gevochten voornamelijk als de rangorde wordt vastgesteld. Maar daarna komt gekibbel om voedsel. Een verspilling van tijd en energie. Die weinig meer voor. Houtduiven hebben eveneens een pikorde. Net als kippen. Bij welke de ene hen de andere ook metterdaad pikt. De hoogste kip geeft elke kip pikken. De laagste krijgt ze alleen.

De vogelhuwelijken

samemleven vogelsDe meeste monogame vogels die we zo als roodborstjes als typisch voor beeld nemen. Die paren in elk nieuw broed seizoen met een andere met gezel. Maar sommige samenleven vogels. Vooral zeevogels die vormen een paar voor het leven. Bestudering van de drieteenmeeuw. Die gemiddeld bijna 14 jaar leeft. Die heeft aan getoond dat lang getrouw de paren. Zo gewoonlijk meer jongen groot brengen.

Dan vogels die in de op een volgen de seizoenen van met gezel veranderen. De Jan-van-genten die is gemiddeld 16 jaar leven. Maar ook de noordse stormvogels leven 14 jaar. En ook de kuifaalscholvers bijna 16 jaar. Die hebben er op de zelfde manier voor deel van seizoen na seizoen de zelfde met gezel uit te kiezen. Andere voorbeelden van vogels die paar vormen voor het leven. Echter zijn kauwen en grauwe ganzen.

Langdurige

Bij beide soorten beginnen de jonge vogels paren te vormen. En in de lente volgend op het jaar van hun geboorte. En ze blijven een jaar lang bij elkaar voor ze beginnen te broeden. Als de met gezel van een kauw sterft. Gaat de over gebleven samenleven vogel zoeken naar een nieuwe partner. Maar een grauwe gans blijft in zo’n geval vaak de rest van zijn leven alleen.

De Kauwen zijn ook in die zin merkwaardige vogels. Dat ze tot de weinige Nederlandse soorten behoren. Waar van de paren ook gedurende de winter bij elkaar blijven. Zelfs als ze zich bij rond trekken de naar voedsel zoeken. De zwermen voegen en blijven kauwenparen bij elkaar. Dit is ook het geval bij grote lijsters en ook roodborsttapuiten en glanskopmezen.

Het pieten van scholeksters De juiste betekenis van dit pieten is niet duidelijk. Maar de ceremonie wordt uitgevoerd als de vogels opgewonden zijn. Bij het baltsen of bij territorium gevechten. Kleine groepjes scholeksters. Die vaak in paren en rennen heen en weer. Met hun snavel naar de grond onder het uiten van verklinkende nuiten de kreten. Die andere scholeksters ook tot rennen en krijsen brengen.

De harem

Onder de Nederlandse vogels bevinden zich slechts een paar soorten waar van de mannetjes paren met meer dan één wijfje. Het beste voorbeeld hiervan is de fazanten haan. Die er een harem van wel 6 hennen op na kan houden. Een ander voorbeeld is de gewone haan. In beide gevallen nestelen de hennen na het paren allemaal afzonderlijk.

De Mannelijke winterkoninkjes. En bonte vliegenvangers kunnen één of een paar partners nemen. Onder zoek van het winterkoninkje heeft uit gewezen. Dat een dergelijke variatie binnen een soort waarschijnlijk samen hangt. Zo als de beschikbare hoeveelheid voedsel. De Winterkoninkjes hebben de neiging polygaam te zijn in voedsel rijke gebieden. Zo als bijvoorbeeld bos land.

Polygamie

En monogaam in armere streken. Zo als bijvoorbeeld moeras gebieden. Die Polygamie is ook waar genomen bij roerdompen en grauwe gorzen. In onze landen zijn geen voorbeelden aan getroffen van wijfjes die meer dan één mannetje nemen. Van onze broedvogels stonden alleen korhoenders en kemphanen bekend als promiscue.

Even als bij polygamie is promiscuïteit alleen mogelijk als de jongen kunnen worden groot gebracht Door één ouder. Als we alle vogels van de wereld. Bij elkaar nemen komt deze situatie gewoonlijk voor bij groepen. Waar van de kuikens met dons worden geboren en nestvlieders zijn. Als het voor komt bij soorten. Waar van de jongen hulpeloos worden geboren. Is er een overdadige en constante hoeveelheid voedsel aanwezig. Die voor namelijk bestaat uit zaden en ook vruchten of groene planten.

De groepsceremonie van kluten Een raadselachtige manifestatie is de groepsceremonie van kluten. Waar bij een klein aan tal vogels. Dikwijls in paren. Diep buigen. Terwijl ze soms een kring vormen met hun lange opwaarts gebogen snavels naar binnen. Het buigen wordt meestal gevolge door rituele gevechten tussen de verschillende paren. Waarbij mannetje en vrouwtje van elk paar zij aan zij blijven

Uit een vallen samenleven vogels

Anders dan vaak wordt geloofd is het gezinsleven bij de meeste vogels niet erg goed ontwikkeld. Het gezin is gewoonlijk een tijdelijke eenheid. Die slechts bij elkaar blijft tot de jongen in staat zijn voor zich zelf te zorgen. Dat wil zeggen een paar dagen of weken na dat ze het nest hebben verlaten. In sommige gevallen. bijvoorbeeld bij jan-van-genten en noordse pijlstormvogels en gierzwaluwen.

Die bestaat helemaal geen gezin verband meer als de jongen in staat zijn te vliegen. Anderzijds zijn jonge bosuilen tot wel drie maanden nadat ze zijn begonnen te vliegen. Voor hun voedsel volledig afhankelijk van hun ouders. Bij sommige andere soorten valt het gezin niet uit een. Als de jongen in staat zijn voor zich zelf te zorgen. Maar blijft dit het grootste deel van de tijd. Of voort durend bij elkaar tot het volgende broed seizoen.

De trek

Dit komt voor namelijk voor bij zwanen en ganzen. In vele delen van ons land kan wel de hele winter door gezinnen van knobbelzwanen. Bij elkaar zien op meren en rivieren en ook sloten. Nog frappanter is het geval van de kleine zwaan. Die in gezin verband van het broed gebied in Noord-Rusland naar ons land trekt. Die voor namelijk rond het IJsselmeer komen.

samemleven vogels kustWaar de gezinnen de hele winter bij elkaar blijven. Vele samen leven vogels vormen gedurende een deel van het jaar troepen die samen voedsel zoeken. Enkele soorten. Zo als de spreeuw. En de kneu. Die doen dit zelfs gedurende het gehele jaar. Dergelijke zwermen die ’s winters rond trekken door het land. En langs de kust.

Zijn vaak samen gesteld uit vogels die het hele jaar in ons land blijven. Dat zijn de standvogels. Of uit trek samenleven vogels die uit andere landen hier heen zijn gekomen om bij ons te over winteren. De Zwermen kunnen bestaan uit een enkele soort. Zo als bij spreeuwen en houtduiven en ook vele eenden. Of wel gemengd de vogels zijn. Roeken en kauwen zoeken vaak samen naar voedsel. En troepen mezen bestaan soms niet alleen uit.

Samen zwermen

samenleven vogels zeeDe mezen van meer dan één soort. Maar ook uit andere kleine bosvogels. Zo als bijvoorbeeld goudhaantjes en boomkruipers. Maar ook Kieviten en bonte strandlopers en kanoetstrandlopers. En andere steltlopers vormen soms gemengde zwermen als ze vliegen of roesten. Maar gewoonlijk gaan ze uit elkaar bij het zoeken naar voedsel. Iets dergelijks gebeurt bij vink vogels.

De vinken en kneuen en ook putters en sijsjes en barmsijsjes kunnen samen vliegen. Maar eten gewoonlijk afzonderlijk. Een troep kan soms zijn samen gesteld uit alleen vogels van hetzelfde geslacht. Zoals bij kuifeenden en tafeleenden. Uit alleen jonge vogels. Zo als laat in de zomer bij spreeuwen. Uit paren van de kauwen. Of wel uit gezinnen van ganzen en zwanen.

Troep vorming vogels

Van de factoren die de troep vorming begrijpelijk maken is de eerste. Dat een groot aan tal meer veiligheid biedt. Dit geldt in het bij zonder voor vogels die hun voedsel zoeken op open plekken. Zoals op velden en in rivier mondingen. Een roofvijand waar voor het niet moeilijk zal zijn een eenzame vogel te verschalken.

Kan bij het aan vallen van een zwerm worden afgeschrikt door het grote aan tal. En als een vijand wordt opgemerkt. Of een aan val onder neemt zal een vogel die op vliegt. Of een alarm roep uit. De rest waarschuwen. In de tweede plaats kunnen vogels. Als ze zich in zwermen veiliger voelen. Die zeer waarschijnlijk beter foerageren. Door dat ze zich kunnen concentreren op wat ze aan het doen zijn.

Voedsel

De derde factor is de beschikbaarheid van voedsel. Voor sommige groepen. Zo als voor zaad eten de vinken en roeken. Is het voedsel in sommige gebieden in overvloed aanwezig. En gemakkelijk bereikbaar. Maar elders schaars plaatselijke over vloed zal de aanwezigheid van grote groepen in gunstige gebieden in de hand werken.

In de winter naar voedsel zoeken de zwermen zijn niet zo maar ongeorganiseerde groepen vogels. Het zijn echte gemeenschappen met onderling contact. De samen hang in de meeste zwermen blijft bestaan door dat de ene vogel de andere volgt. Dit gebeurt zo wel tijdens het zoeken naar voedsel als bij het vliegen.

Vele soorten hebben op vallen de veren. Maar de gewoonlijk witte vlekken of wel strepen op hun vleugels. De staart of romp. Die waarschijnlijk dienen als groep signalen. Deze tekens zijn in het bijzonder goed ontwikkeld bij groepen als steltlopers. Die gecompliceerde vlieg manoeuvres uitvoeren. En bij vinken. De werking van deze visuele tekens wordt nog versterkt door speciale roep geluiden. Waar door de vogels tijdens de vlucht in contact met elkaar blijven.